Geen woorden maar kracht

Paulus vermaant in 1 Korintiƫrs 4:19 - 20 "Ik zal spoedig tot u komen, zo de Here wil.
Dan zal ik mij vergewissen, niet van het woord (de kennis) van wie opgeblazen is, maar van hun kracht,
Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht.
Meer dan eens zoeken we (tevergeefs) krachtig te zijn in onszelf.
Hij verleent kracht aan Zijn volk en aan wie Hem volgt. Psalm 68:35, 29:4 en 18:32, Jesaja 40:29, Filip.4:13.
En Petrus betuigt uit eigen ervaring in 1 Petrus 1:3 - 7 :
Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jesjoea de Messias,
die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van
Jejoea de Messias uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop,
tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis,
die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt
door het geloof tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden
in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn,
voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof,
kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt,
tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jesjoea de Messias.
Judas zegt in vers 20 - 21: Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods,
door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest,
verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.
Habakuk profeteert vlka voor het uitbreken van een verwoestende oorlog:
De rechtvaardigen zullen behouden worden door hun volharden geloof.
Dit woord komen we in diverse toonaarden door de hele Schrift tegen.
Het is daarom niet geheel verwonderlijk dat in het samenvattende hoofdstuk
van de Talmoed, de samenvatting van deze sammenvatting, dit Bijbelgedeelte is.
Wanneer je hierover mee wil horen, dan is dit een passende link.
De rechtvaardigen zullen door hun volhardend geloof leven.