Maand- en Jaarkalender met de moadiem, rosh chodeshiem en Zijn sabbatten.

Een koning bepaalt zijn eigen tijden. Hij alleen gaat over Zijn agenda.
De Koning der koningen heeft Zijn tijden vastgesteld in de Moadiem, de sabbatten en sabbattons.
Zo gaf de HEERE direct bij de Exodus(12:2) aan dat Zijn kalender bepalend zou zijn voor Zijn volk
en niet langer de kalender van Egypte gewijd aan de door Hem vernederde Egyptische afgoden. In Leviticus 23
geeft de Koning der koningen aan wat ZIJN sabbatten en hoogtijdagen, de moadiem in voor- en najaar zijn.

Veelal ontbreekt het besef dat de voorjaarsfeesten (Pasen en Pinksteren) heen wijzen naar de najaarsfeesten.
Om die reden geven we voorafgaande aan deze hoogtijdagen studies en workshops om er aan huis mee aan de slag te kunnen.
In de Messias, die bij de naam Israel genoemd wordt (Jesaja 49:3,6) noemt Hij ons de bewaarden (Natzareners) in Israel.
Hij ziet ons - de Natzareners - en als behorende tot Israel, Hand.26:4, Rom.11:26, Galat. 6:16, Ezech.37.
Omdat we deel hebben gekregen aan het nieuwe verbond, Hebr.8:8-10 waarover Jeremia 31: 31-33 spreekt, leven we
door de Geest naar Zijn geboden, die Hij in onze harten en gedachten schrijft.
Niet in de laatste plaats de 10 woorden, met daarin het voorschrift om Zijn sabbat te heiligen.
Op het vasthouden aan Zijn sabbatsindeling, nieuwe maand dagen - de Rosh Chodeshiem, en de sabbatsjaren,
rust een zegen van de Heer van de Sabbat. Het verwaarlozen van de sabbattten mishaagt de HEERE.
Leviticus 26, Nehemia en vele andere bijbelgedeelten. Hieronder vindt je de hoogtijdagen in 2020

Dag Datum Maand - 2020 - Naam Welke Maand
dinsdag25-02-2020 Rosh Chodesh Adar 12de maand
maandag9-03-2020 Erev Purim 14de Adar 12de maand
woensdag25-03-2020 Erev Rosh Chodesh 1ste Aviv 1ste maand
donderdag09-04-2020 erev Pesach 14de Aviv 1ste maand
vrijdag10-04-2020 Chag Matzot 15de Aviv 1ste maand
zondag12-04-2020 Eerstelingsgarve gerstenoogst 17de Iyar 2de maand
zondag24-05-2020 Rosh Chodesh Sivan 3de maand
zondag30-05-2020 Shavuot Sivan 3de maand
maandag22-06-2020 Rosh Chodesh 4de maand
woensdag22-07-2020 Rosh Chodesh Av 5de maand
donderdag20-08-2020 Rosh Chodesh Elul 6de maand
zaterdag19-09-2020 Rosh Chodesh Tishri 7de maand
maandag28-09-2020 Jom HaKippurim Tishri 7de maand
zaterdag03-10-2020 Succoth Tishri 7de maand
zaterdag10-10-2020 Shemini Atzereth Tishri 7de maand
zondag11-10-2020 Simcha Torah Tishri 7de maand
zondag18-10-2020 Rosh Chodesh Chesvan 8ste maand
dinsdag17-11-2019 Rosh Chodesh Kislev 9de maand

Hij schiep de zon en de maan om te heersen op de dag en in de nacht. De maan meer in het bijzonder
om de vastgestelde tijden, de moadim, de rosh chodeshiem (nieuwe maan) om de tijden te kunnen bepalen.
Hij gaat over de tijd en Zijn tijden. Daarom is het goed daar bij stil te staan en Zijn heerschappij te gedenken.
De feitelijke datum is afhankelijk van het waarnemen van de nieuwe maan. Let daarom op de actuele agenda!
Zie onder de knop agenda. Voor andere data en feesten zie https://www.hebcal.com/holidays/2020-2021

Wanneer je een keer een sabbatsviering meemaken, geef je dan daarvoor op.
De data voor de Bijbelse feesttijden in het najaar en voorjaar van 2020
vind u in de tabel hierboven, evenals de data voor Rosh Chodeshiem,
de aanvang van de Bijbelse nieuwe maanden. Bedenk daarbij dat de dag in de Bijbel
begint op de voorafgaande avond in de Westerse kalender, b.v. Erev Jom Teroea.
De datum voor de nieuwe maand en de viering daarvan kan soms een dag verschillen.
De Bijbelse feestdagen vallen op andere momenten dan de Christelijke
en soms zelfs anders dan op de berekende Joodse data.
Dat is bijvoorbeeld meestal het geval met Shavuot, het Weken- of Pinksterfeest.
Kortom volg de actuele agenda.
De Heer van de Sabbat, Jeshoea haNotzri, de Messias vervulde en vervult al deze vastgestelde tijden.
De sabbat is het teken van Zijn nieuw en eeuwig verbond met het huis van Juda en het huis van Israel.
lees bijvoorbeeld, Exodus 31:13-17, Jesaja 56 en lukas 6:5. In en met Zijn tijden verenigt Hij
alle burgers van Zijn Eeuwig Koninkrijk en bereidt Hij ons voor op Zijn koningschap.
Zoals een regering voortdurend de wetten aanpast aan de veranderende omstandigheden,
zo vernieuwt Hij ook Zijn koningschap. Hij vernieuwt het gelaat van het aardrijk, Psalm 104:30.