(Ver-)wachters

Degene die in de Messias Jesjoe geloven zijn geroepen om een heilig volk een koninkrijk van priesters te vormen.
Priesters en Levieten hadden de taak om te waken, de wacht te houden over het naderen tot wat geheiligd is.
Het Hebreeuws heeft verschillende woorden voor wacht houden, omdat er een onderscheid is in de diverse taken.
Het Nederlands kent eveneens meerdere begrippen zoals: bewaren, behoeden, bewaken, veilig stellen e.a.
Het onderscheid tussen die begrippen is vervaagd, maar de moeite waard om nader te onderzoeken.
Temeer omdat het verduidelijkt hoe de Heere met Zijn kinderen, Zijn heilig volk om gaat.
Jesaja 27:2-3 Te dien dage zal er een wijngaard zijn, die bruisende wijn voortbrengt; zingt van hem in beurtzang.
Ik, de HERE, zijn behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat niets hem beschadige, zal Ik hem nacht en dag behoeden.

Ik, de HERE, zijn behoeder

Het Hebreeuwse woord voor behoeder is afgeleid van: H5341 נָצַר natsar.
Zoals bijvoorbeeld in het oudste Bijbelboek Job 7:20, Heb ik gezondigd, wat zal ik U doen, o Mensenhoeder?

Het begrip bewaren komen we bijvoorbeeld tegen in Psalm 121.
Het Hebreeuwse woord voor bewaren is hier: H8104 שָׁמַר shamar.
Een lied dat gezongen werd bij het opgaan naar Zijn heiligdom, op de vastgestelde feesttijden - de moa'dim

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten,
dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.
De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren.
De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.


Op de volgende zondagmiddagen bestuderen we Nehemia om te leren van de poorten en wachters van Jeruzalem.

Dag Datum Poort van Jeruzalem Maand Thema
zondagvan 13.30-15.30 uur zie o.a. Nehemia 3 1ste maand
zondag11-04-2021 Oostpoort Aviv 2de maand
zondag09-05-2021 Wachterspoort Iyar 3de maand
zondag13-06-2021 Schaapspoort 4de maand
zondag11-07-2021 Vispoort Av 5de maand
zondag08-08-2021 De Oude poort Elul 6de maand
zondag05-09-2021 Efraimpoort Tishri td> 7de maand
zondag09-10-2021 Dalpoort Chesvan 8ste maand
zondag07-11-2021 Aspoort Kislev 9de maand
zondag05-12-2021 Bronpoort Tevet 10de maand
zondag02-01-2022 Waterpoort Shevat 11de maand
zondag30-01-2021 Paardenpoort Adar 12de maand