(Ver-)wachters

Degene die in de Messias Jesjoe geloven zijn geroepen om een heilig volk een koninkrijk van priesters te vormen.
Priesters en Levieten hadden de taak om te waken, de wacht te houden over het naderen tot wat geheiligd is.
Het Hebreeuws heeft verschillende woorden voor wacht houden, omdat er een onderscheid is in de diverse taken.
Het Nederlands kent eveneens meerdere begrippen zoals: bewaren, behoeden, bewaken, veilig stellen e.a.
Het onderscheid tussen die begrippen is vervaagd, maar de moeite waard om nader te onderzoeken.
Temeer omdat het verduidelijkt hoe de Heere met Zijn kinderen, Zijn heilig volk om gaat.
Jesaja 27:2-3 Te dien dage zal er een wijngaard zijn, die bruisende wijn voortbrengt; zingt van hem in beurtzang.
Ik, de HERE, zijn behoeder, zal hem aldoor drenken; opdat niets hem beschadige, zal Ik hem nacht en dag behoeden.

Ik, de HERE, zijn behoeder

Het Hebreeuwse woord voor behoeder is afgeleid van: H5341 נָצַר natsar, Natzarener.
Zoals bijvoorbeeld in het oudste Bijbelboek Job 7:20, Heb ik gezondigd, wat zal ik U doen, o Mensenhoeder?

Het begrip bewaren komen we bijvoorbeeld tegen in Psalm 121.
Het Hebreeuwse woord voor bewaren is hier: H8104 שָׁמַר shamar.
Een lied dat gezongen werd bij het opgaan naar Zijn heiligdom, op de vastgestelde feesttijden - de moa'dim
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten,
dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.
De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren.
De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.

Een wachter op de muren heeft leren staan in de vertrouwelijke omgang met de HEERE. Heeft leren bidden.

Habakuk was zo'n wachter.
Hij profeteert vlak voor het uitbreken van een verwoestende oorlog:
De rechtvaardigen zullen behouden worden door hun volharden geloof.
Dit woord komen we in diverse toonaarden door de hele Schrift tegen.
Het is daarom niet geheel verwonderlijk dat in het samenvattende hoofdstuk
van de Talmoed, de samenvatting van deze sammenvatting, dit Bijbelgedeelte is.
Wanneer je hierover mee wil horen, dan is dit een passende link.
De rechtvaardigen zullen door hun volhardend geloof leven.