Leeswijzer:

In de weekagenda vindt je de gebedstijden en thema's gedurende de weekdagen en op de sabbatten.
Onder de Bijbelse kalender zijn de Bijbelse hoogtijdagen, de moadim te vinden.
Onder de data voor studiebijeenkomsten wanneer we welke thema's met elkaar doordenken.

Maand- en Jaarkalender met de moadiem, rosh chodeshiem en Zijn sabbatten.

Een koning bepaalt zijn eigen tijden. Hij alleen gaat over Zijn agenda.
De Koning der koningen heeft Zijn tijden vastgesteld in de Moadiem, de sabbatten en sabbattons,
naast de sabbatsjaren en het jubeljaar, zie Leviticus 23-25.
Zo gaf de HEERE direct bij de Exodus(12:2) aan dat Zijn kalender bepalend zou zijn voor Zijn volk
en niet langer de kalender van Egypte gewijd aan de door Hem vernederde Egyptische afgoden. In Leviticus 23
geeft de Koning der koningen aan wat ZIJN sabbatten en hoogtijdagen, de moadiem in voor- en najaar zijn.

Veelal ontbreekt het besef dat de voorjaarsfeesten (Pasen en Pinksteren) heen wijzen naar de najaarsfeesten.
Om die reden geven we voorafgaande aan deze hoogtijdagen studies en workshops om er aan huis mee aan de slag te kunnen.
In de Messias, die bij de naam Israel genoemd wordt (Jesaja 49:3,6) noemt Hij ons de bewaarden (Natzareners) in Israel.
Hij ziet ons - de Natzareners - en als behorende tot Israel, Hand.26:4, Rom.11:26, Galat. 6:16, Ezech.37.
Omdat we deel hebben gekregen aan het nieuwe verbond, Hebr.8:8-10 waarover Jeremia 31: 31-33 spreekt,
waarvan de Messias de Borg is, Jesaja 49: 8 en Hebree├źn 7: 22,leven we door Zijn Geest naar Zijn geboden,
die Hij door diezelfde Geest in en op onze harten en gedachten schrijft.
Niet in de laatste plaats de 10 woorden, met daarin het voorschrift om Zijn sabbatten te heiligen.
Op het vasthouden aan Zijn sabbatsindeling, nieuwe maand dagen - de Rosh Chodeshiem, en de sabbatsjaren,
de tijden voor Zijn aanbidding, rust een zegen. Waarom wij ook de nieuwe maan-tijden vieren wordt hier uitgelegd.
Een studie van Bert Otten.
Het verwaarlozen van Zijn sabbatten mishaagt de HEERE van de Sabbat uiteraard,
alsof wij Zijn Koningschap en de komst van het Koninkrijk Gods niet op prijs zouden stellen.
Je doet je verlovingsring daarmee af.
Leviticus 23, Nehemia en vele andere bijbelgedeelten onderstrepen het belang van het houden ervan.
De Heer van de Sabbat, Jeshoea haNotzri, de Messias vervulde en vervult al deze vastgestelde tijden.
De sabbat is het teken van Zijn nieuw en eeuwig verbond met het huis van Juda en het huis van Israel.
lees bijvoorbeeld, Exodus 31:13-17, Jesaja 56 en Lukas 6:5. In en met Zijn tijden verenigt Hij
alle burgers van Zijn Eeuwig Koninkrijk en bereidt Hij ons voor op Zijn koningschap.
Zoals een regering voortdurend wetten uitvaardigt naar de veranderende omstandigheden,
maar trouw in lijn met een onveranderlijke grondwet, zo vernieuwt Hij ook Zijn koningschap.
Hij vernieuwt het gelaat van het aardrijk, Psalm 104:30.
Hij vernieuwt de innerlijke mens van dag tot dag, 2 Cor.4:16
Ziet, Ik maak alle dingen nieuw, Openbaringen 21:5.
Onder de genoemde balk vindt je de Bijbelse hoogtijdagen in 2023