Maand- en Jaarkalender met de moadiem, rosh chodeshiem en Zijn sabbatten.

Een koning bepaalt zijn eigen tijden. Hij alleen gaat over Zijn agenda.
De Koning der koningen heeft Zijn tijden vastgesteld in de Moadiem, de sabbatten en sabbattons,
naast de sabbatsjaren en het jubeljaar, zie Leviticus 23-25.
Zo gaf de HEERE direct bij de Exodus(12:2) aan dat Zijn kalender bepalend zou zijn voor Zijn volk
en niet langer de kalender van Egypte gewijd aan de door Hem vernederde Egyptische afgoden. In Leviticus 23
geeft de Koning der koningen aan wat ZIJN sabbatten en hoogtijdagen, de moadiem in voor- en najaar zijn.

Veelal ontbreekt het besef dat de voorjaarsfeesten (Pasen en Pinksteren) heen wijzen naar de najaarsfeesten.
Om die reden geven we voorafgaande aan deze hoogtijdagen studies en workshops om er aan huis mee aan de slag te kunnen.
In de Messias, die bij de naam Israel genoemd wordt (Jesaja 49:3,6) noemt Hij ons de bewaarden (Natzareners) in Israel.
Hij ziet ons - de Natzareners - en als behorende tot Israel, Hand.26:4, Rom.11:26, Galat. 6:16, Ezech.37.
Omdat we deel hebben gekregen aan het nieuwe verbond, Hebr.8:8-10 waarover Jeremia 31: 31-33 spreekt,
waarvan de Messias de Borg is, Jesaja 49: 8 en Hebree├źn 7: 22,leven we door Zijn Geest naar Zijn geboden,
die Hij door diezelfde Geest in en op onze harten en gedachten schrijft.
Niet in de laatste plaats de 10 woorden, met daarin het voorschrift om Zijn sabbatten te heiligen.
Op het vasthouden aan Zijn sabbatsindeling, nieuwe maand dagen - de Rosh Chodeshiem, en de sabbatsjaren,
de tijden voor Zijn aanbidding, rust een zegen. Waarom wij ook de nieuwe maan-tijden vieren wordt hier uitgelegd.
Een studie van Bert Otten.
Het verwaarlozen van Zijn sabbattten mishaagt de HEERE van de Sabbat uiteraard,
alsof wij Zijn Koningschap en de komst van het Koninkrijk Gods niet op prijs zouden stellen.
Leviticus 26, Nehemia en vele andere bijbelgedeelten. Hieronder vindt je de Bijbelse hoogtijdagen in 2020

Dag Datum Maand - 2020 - Naam Welke Maand
zondag op maandag18-10-2020 Erev Rosh Chodesh Chesvan 8ste maand
dinsdag op woensdag17-11-2019 Erev Rosh Chodesh Kislev 9de maand
donderdag op vrijdag10-12-2020 Erev Chanukkah 25 Kisleu 10de maand
dinsdag op woensdag16-12-2020 Erev Rosh Chodesh Tevet 11de maand
woensdag op donderdag14-01-2021 Erev Rosh Chodesh Shevat 12de maand
woensdag op donderdag28-01-2021 nieuwjaar van de bomen 15de Shevat 12de maand
vrijdag op zaterdag12-02-2020 Erev Rosh Chodashiem, Bijbels nieuwjaar 1ste Adar, Exodus 12:2 1ste maand

Hij schiep de zon en de maan om te heersen op de dag en in de nacht. De maan meer in het bijzonder
om de vastgestelde tijden, de moadim, de rosh chodeshiem (nieuwe maan) om de tijden te kunnen bepalen.
Hij gaat over de tijd en Zijn tijden. Daarom is het goed daar bij stil te staan en Zijn heerschappij te gedenken.
De feitelijke datum is afhankelijk van het waarnemen van de nieuwe maan. Let daarom op de actuele agenda!
Zie onder de knop agenda. Voor andere data en feesten zie https://www.hebcal.com/holidays/2020-2021

Wanneer je een keer een sabbatsviering meemaken, geef je dan daarvoor op.
De data voor de Bijbelse feesttijden in het najaar en voorjaar van 2020
vind u in de tabel hierboven, evenals de data voor Rosh Chodeshiem,
de aanvang van de Bijbelse nieuwe maanden. Bedenk daarbij dat de dag in de Bijbel
begint op de voorafgaande avond in de Westerse kalender, b.v. Erev Jom Teroea.
De datum voor de nieuwe maand en de viering daarvan kan soms een dag verschillen.
De Bijbelse feestdagen vallen op andere momenten dan de Christelijke
en soms zelfs anders dan op de berekende Joodse data.
Dat is bijvoorbeeld meestal het geval met Shavuot, het Weken- of Pinksterfeest.
Kortom volg de actuele agenda.
De Heer van de Sabbat, Jeshoea haNotzri, de Messias vervulde en vervult al deze vastgestelde tijden.
De sabbat is het teken van Zijn nieuw en eeuwig verbond met het huis van Juda en het huis van Israel.
lees bijvoorbeeld, Exodus 31:13-17, Jesaja 56 en lukas 6:5. In en met Zijn tijden verenigt Hij
alle burgers van Zijn Eeuwig Koninkrijk en bereidt Hij ons voor op Zijn koningschap.
Zoals een regering voortdurend wetten uitvaardigt naar de veranderende omstandigheden,
maar trouw in lijn met een onveranderlijke grondwet, zo vernieuwt Hij ook Zijn koningschap.
Hij vernieuwt het gelaat van het aardrijk, Psalm 104:30.
Hij vernieuwt de innerlijke mens van dag tot dag, 2 Cor.4:16
Ziet, Ik maak alle dingen nieuw, Openbaringen 21:5.