Leeswijzer:

Jesaja 29:19
Ootmoedigen zullen vreugde op vreugde hebben in JaHWeH,
en de armsten onder de mensen zullen juichen in de Heilige Israƫls.

Heer, leert U ons bidden? Dat vroegen Zijn discipelen. En Hij gaf hun een ingekorte versie van het 18-gebed.
Bidden met het Onze Vader, de verkorte versie van het 18-gebed en met de psalmen.
Zingen is tweemaal bidden. Een uitspraak die aanmoedigt om dat dan ook te doen.

Persoonlijk gebeden

Je kunt uiteraard thuis met b.v. het -Onze Vader- en een open Bijbel biddend Zijn aangezicht zoeken.
Want wie bidt, ontvangt en wie zoekt, zal vinden,
wie klopt zal open gedaan worden en wie volhardt zal recht gedaan worden.
Jezus maant elk van ons: Waakt en bidt.
Bidt opdat je waardig bevonden zult worden, dit alles goed door te komen en voor Zijn aangezicht gesteld te worden.
Lukas 21:36.
Wanneer het kwaad, de verwarring en het geweld toenemen,
zijn de vaste momenten van rust en stilte als een oase voor je ziel.
Bidden met een psalm, lied of gezang blijkt niet zo - buitengewoon- maar is een steun ook voor onze generatie.

Verootmoedigen en nederigheid lijken wat verouderde begrippen,
maar de geestelijk doorwerking is onveranderd krachtig.(Psalm 62)
Het is onlosmakelijk verbonden aan het navolgen van de Messias Jesjoea, die zei:
Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en leert van Mij, want
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Neemt Mijn juk op u en Mijn last, want
Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. Mattheus 11:28

Dit is te beluisteren onder deze link.
In de gemeente Shamar heb ik daar op 25 juli 2021 over gesproken.

Daarom zijn wij in Elim in 2015 gestart met de ELIM-praktijkschool verootmoediging.
Aan de hand van de bijbelverzen leren we over nederigheid en verootmoediging.
Meer in het bijzonder hoe we dat in het leven van alle dag, hier en nu kunnen toepassen.
Daaruit is een groep van (ver-)wachters voortgekomen. Deze wachters doordenken elke rosh chodesh
waarop we als een koninklijk priesterschap te letten hebben in onze bedieningen.
Op verootmoediging en gebed geeft de HEERE altijd bekering, herstel en genezing.
(2 Kronieken 7:14 en 33: 12-13). Heel Israel Gods heeft in deze tijd dringend dat herstel nodig.