jesaja 56_7 banner

HEER, leert U ons bidden!

ELIM is een Huis van Gebed voor allen die de Joodse Messias, Jeshoea de Natzarener,
in hun leven centraal willen stellen. Bidden naar Zijn wil leer je door te doen.
Het beoordelen van je bidden en de oprechtheid van je gebed is aan Hem.
Laat je niet afremmen door je eigen oordeel. Hij hoort naar een ieder, die Zijn Naam aanroept.
Een geestelijk gebed verandert je, je denken en meer dan eens de situatie waarvoor je bidt.
Daarom vragen de volgelingen van de Messias in Lukas 11 aan Jeshoea: - Heer, leert U ons bidden -
Als je jezelf afvraagt -Waarom kom ik zo weinig tot bidden?-
dan is het nooit te laat jezelf om opnieuw je prioriteiten bij te stellen.

Een impressie van de tijd van gebed tijdens de nationale week van verootmoediging.

HEER , leert U ons ootmoed

HEER , leert U ons ootmoedig en oprecht te wandelen voor Uw aangezicht.
Regelmatig bezinnen wij ons daarop. Verootmoedigen we ons collectief in de gebeden.
Zonder ootmoed en bekering zijn we met elkaar zo maar gebedsloos.
Wanneer het gebed uit je eigen hart en leven is weggeebd, ligt hoogmoed op de loer. En vice versa.
David zegt in Psalm 35:13 Mij aangaande daarentegen, als zij ziek waren, dan treurde ik;
ik kwelde / verootmoedigde mijn ziel met vasten, en mijn gebed keerde in mijn boezem terug.
Jeshoea zegt in Mattheus 11 -Komt tot Mij, en leert van Mij want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart-
Het is niet tevergeefs dat je je opnieuw naar Hem toekeert.
HEER , leert U ons bidden in ootmoed.

Bidden voor de eenheid van geheel israel

In Elim is er op elke 1ste en de 3de zaterdag van de maand
vanaf 10.30-12.00 uur gebed voor de eenheid van geheel Zijn volk,
de stammen van Jakob samen met de bewaarden in Israel - Jesaja 49:3,6 -
Gebed voor de vrede van Jeruzalem, begint op basis van de profetische waarheid en Zijn gerechtigheid.
Naast een psalm, het prijzen van Zijn Naam, concrete dank- en gebedspunten, is er tijd voor,
In het bijzonder m.b.t. tot Zijn plannen voor Zijn Israel en de volkeren.
Efeze 6:18-20.

Bidden voor de stad Rotterdam, Schiedam e.a. ...

Het gebed voor de stad Rotterdam is in ELIM op woensdag ochtend van 7.30-8.30 uur.
En de laatste donderdagavond in de maand, van 19.30-21.00 uur.
Het gebed voor de stad Schiedam is op woensdag ochtend van 8.30-9.30 uur.
De plaats wisselt in Schiedam per keer. Voor info bel: 06-40002059.

Persoonlijk gebeden

Je kunt uiteraard ook thuis met b.v. het -Onze Vader- en een open Bijbel Zijn aangezicht zoeken.
Want wie bidt, ontvangt en wie zoekt, zal vinden,
wie klopt zal open gedaan worden en wie volhardt zal recht gedaan worden.
Jezus maant elk van ons: Waakt en bidt.
Bidt opdat je waardig bevonden zult worden, dit alles goed door te komen. Lukas 21:36.
Wanneer het kwaad, de verwarring en het geweld toenemen,
zijn de vaste momenten van rust en stilte als een oase voor je ziel.
Bidden met een psalm, lied of gezang blijkt niet zo - buitengewoon-
maar een steun voor alle generaties.

Als je zingt, bidt je met je hart en je verstand

Zie bijvoorbeeld Psalm 42:8, 66:4 en Jac.5:13, Efeze 5: 19-20. Daarom geven we je hier
alle FOZ, First Fruit of Zion - liederen op You Tube en de Gili Meod liederen op You Tube.
Met de tekst en soms met het bijbehorende bladmuziek kan je in je gebed ondersteunen.
Klik op de betreffende linken (blauw voor de muziek) als het word-document geopend is!
Wanneer de muziek speelt kun je daarna de bladmuziek (zwart) ook openen!
Link First Fruit of Zion