ANBI - verantwoording

Voor het Jaarverslag 2022 en de Jaarrekening 2022 klik op onderstaande tekst-link.
1. Stichting Hart voor Rotterdam, Elim Huis van Gebed jaarverslag over 2022 en
2. Jaarrekening stichting Hart voor Rotterdam 2022

Ondersteuning:
Elim is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie, die niet verbonden is aan een specifieke denominatie,
kerkelijke gemeente of andere organisatie. Elim functioneert dankzij vrijwilligers en giften van particulieren.
Wilt u overwegen of u de hulpverlening vanuit Elim, huis van gebed en de diverse activiteiten,
studies, bidstonden e.a. structureel maandelijks zou willen steunen of met een eenmalige gift?
U kunt een machtigingsfortmulier aanvragen of uw giften doneren op

IBAN NL05 INGB 000 427 4623

ten name van Stichting Hart voor Rotterdam met de vermelding - bestemd voor Elim -
Bij voorbaat hartelijk dank. (2 Cor.8: 2-4)

Stichting Hart voor Rotterdam

Opgericht 26 augustus 2005.
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 2438.2335.
Fiscaal nummer 815.759.125 (ook wel het RSIN-nummer).
Aangemerkt als ANBI per 9 februari 2006 en 1 januari 2008.
Stichting Hart voor Rotterdam heeft geen winstoogmerk en heeft geen commerciële activiteiten.
Stichting Hart voor Rotterdam heeft tot nu toe (Januari 2024) diverse activiteiten en dat is Elim – Huis van Gebed Rotterdam,
gebedstijden, sabbatsontmoetingen, studies over de Bijbelse Messias en feesttijden en Hebreeuws leren lezen.

Stichting Hart voor Rotterdam heeft de Bijbel, bestaande uit de boeken van het Eerste en het Vernieuwde Verbond,
de Tenach en Berith Chadasha, als basis voor haar denken en handelen.

Doel van de stichting

Elim – Huis van Gebed Rotterdam heeft drie hoofddoelstellingen:

1. Interkerkelijke Verootmoediging en Voorbede voor alle aspecten van de stad Rotterdam en voor alle mensen,
gelovig en ongelovig, die wonen in Rotterdam of op een andere manier bij Rotterdam zijn betrokken;

2. Humanitaire hulp bieden aan "onze naasten" in Rotterdam, Nederland en andere plaatsen op de wereld.

3. Het beheren en bekendmaken van de bijzondere sociaal–culturele geschiedenis,
die tussen 1901 en 1938 heeft plaatsgevonden in de panden Tulpstraat 42, 44 en 58 (de huisnummers van 1938 tot 2015).
Tussen 1901 en 1938 waren de huisnummers 20, 18, 16 en 14 (in chronologische volgorde).

Namelijk de humanitaire hulp aan honderdduizenden Joodse landverhuizers die op de vlucht waren voor de armoede,
en soms ook vervolgingen, in Noord– en Oost–Europa en die via Rotterdam trachtten in Amerika of elders
een nieuw en veilig bestaan op te bouwen.

Beleidsplan Elim – Huis van Gebed Rotterdam

tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door;

1. Interkerkelijk Gebed

a. Het organiseren van verschillende (wekelijkse) interkerkelijke bidstonden;
b. Het organiseren van interkerkelijke themabidstonden;
c. Leden van christelijke kerken stimuleren tot het bidden voor Rotterdam als geheel en voor Rotterdammers.

2. Humanitaire / financiële hulp

a. Het verzamelen en sorteren van gebruikte kleding en huisraad;
b. Het transporteren van deze goederen naar de doelgroepen; dit transport doen wij niet zelf,
maar loopt via een gespecialiseerde zendingsorganisatie;
c. Het schenken van giften aan de doelgroepen die hiervoor genoemd zijn onder Doel, punt 2;
d. Het schenken van giften voor het transport van de hulpgoederen.

3. De geschiedenis van het vroegere Elim

a. Het verzamelen van zoveel mogelijk informatie over het vroegere Elim, en opbouwen van een bibliotheek;
b. Het opbouwen van een historisch archief en een tentoonstelling over het vroegere en het huidige Elim;
c. Mensen stimuleren dit archief en de biblioteek te raadplegen;
d. Het geven van voorlichting, cursussen, studies en lezingen;

4. Het werven van fondsen

a. Het werven van donateurs en collecteren op de bijeenkomsten voor financiële ondersteuning
van de doelgroepen die hiervoor genoemd zijn onder Doel, punt 2;
b. Het organiseren van sponsorbijeenkomsten t.b.v. de doelgroepen die hiervoor genoemd zijn onder Doel, punt 2;
c. Het werven van donateurs en het collecteren op de bijeenkomsten ter bestrijding van de kosten
van Elim – Huis van Gebed Rotterdam;

Verslag over de periode 2005–2014

Elim – Huis van Gebed Rotterdam is officieel geopend op 3 december 2005.
In de daaropvolgende 9 jaren hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

1. Interkerkelijk Gebed

a. Elke week "Bidden voor Rotterdam" (bestaat sinds 2003);
b. Elke maand "Stadsgebed" (bestaat al sinds 1980);
c. Twee keer per maand "Bidden voor het welzijn van en de vrede in Israël";
d. Elke jaar "Verootmoediging op Jom Hakippurim";
e. Elke maand "Bidstond voor het Leven";
f. Incidentele "Verkiezingsbidstonden", met medewerking van politici;
g. Incidenteel bezoek van andere gebedsgroepen;

2. Humanitaire hulp

a. De humanitaire hulp geschiedt uitsluitend met behulp van onbetaalde vrijwilligers;
b. In januari 2007 is de Elim–Kledinghulp gestart. Aanvankelijk in de ruimte van Elim aan de Tulpstraat 58,
later aangevuld met een aparte ruimte voor het sorteren aan de Tulpstraat 18,
nog weer later aangevuld met een opslagruimte aan de Tulpstraat 42;
c. Er zijn eind 2014 ruim 20 vrijwilligers die kleding ophalen, sorteren, verpakken en wegbrengen
naar het centrale adres in Nederland;
d. Er worden vanuit dit centrale adres jaarlijks gemiddeld zo'n 20 containers met hulpgoederen
per vrachtwagen–/schip naar de doelgroepen getransporteerd.
e. Tussen 2007 en heden hebben wij regelmatig vertegenwoordigers van organisaties die kleding–
en voedselhulp verlenen aan onze doelgroepen ontvangen en fondsen voor die organisaties geworven;

3. De geschiedenis van het vroegere Elim

a. Vanaf 2004 zijn vrijwel alle door Elim, tussen 1901 en 1943, geschreven/uitgegeven boeken en tijdschriften verzameld;
b. Door research in de archieven van de Universiteiten van Leiden en Utrecht,
alsmede het internationale archief van de moederorganisatie van het vroegere Elim,
zijn vele kwartaalmagazines en afbeeldingen uit de tijd van het vroegere Elim verzameld;
c. Elim – Huis van Gebed Rotterdam heeft de chronologie van het vroegere Elim gedocumenteerd;
d. Naast de ruimte van het vroegere Elim aan de Tulpstraat 58, zijn in 2010 en 2012 de twee overige ruimtes
van het vroegere Elim aan de Tulpstraat 42 en 44 weer heropend;
e. In 2012 en begin 2013 is in de Tulpstraat 44 de tentoonstelling "Het Verhaal van Elim" opgebouwd;
Deze tentoonstelling bevat zeven afdelingen die elk een aspect van het vroegere en huidige Elim weergeven.
Inmiddels (2021) zijn er vier andere tentoonstellingen ingericht.
f. Vanaf april 2013 t/m oktober 2014 zijn er ruim 100 rondleidingen geweest met in totaal bijna 500 bezoekers
uit binnen– en buitenland, Joods en niet–Joods, christelijk en niet–christelijk;
elke rondleiding duurt circa 2 uur en bestaat uit een inleidende lezing en een bezoek aan de tentoonstelling zelf.
4. Voorlichting, cursussen, lezingen en studies
a. Aanvankelijk incidenteel, sinds enkele jaren frequent, zijn er cursussen, seminars, studiedagen en
–weekenden over allerlei bijbelse onderwerpen, waar nodig gerelateerd aan de lokale,
nationale en internationale actualiteit van elke dag.


Beloningsbeleid

Elim – Huis van Gebed Rotterdam werkt uitsluitend met vrijwilligers. Niemand ontvangt een beloning.

Bestuur Stichting Hart voor Rotterdam

Op dit moment is de samenstelling van het bestuur als volgt:
1. Robert Berns, voorzitter
2. Sheila Pont, penningmeester
3. Chris van Driel, secretaris
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.
Dat geldt ook voor de bankrekening van de stichting.

Contactgegevens

Postadres: Punter 30, 3123 BM Schiedam
E–mail: hartvoor@elimhuisvangebed.nl
of Robert@Elimhuisvangebed.nl

Website: www.elimhuisvangebed.nl